Telefon
06 30 179-7599

Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek (Á.Sz.F.)

Kérjük, rendelésének véglegesítése előtt feltétlenül olvassa el, esetleges kérdésével forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz a http://www.drd-software.com WEB-oldalon, a Kapcsolat hivatkozás alatt megtalálható telefonszámok valamelyikén.

1. Szerződő felek

Jelen megállapodás egyrészről a C.A.T. Consulting Kft. (8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A III.em.5.) továbbiakban Forgalmazó, másrészről a Megrendelő, mint vevő között jön létre. A Forgalmazó az általa üzemeltetett weblapon keresztül leadott rendelésekért felel, azokat nyilvántartja és a jelen szerződés keretei között teljesíti. A rendelés elfogadásához az Ön vagy cége azon adatai szükségesek, amelyeket a weblap regisztrációs oldalon kell megadni. A hiányosan, hamisan vagy pontatlanul megadott adatokkal a megrendelés elutasításra kerül, illetve a szerződés nem jön létre.

Amennyiben a regisztrált adatok nem felelnek meg a valóságnak, a rendelést töröljük és a teljesítésétől indoklás nélkül elállunk. A rendelést e-mailen keresztül visszaigazoljuk.

Felek kijelentik, hogy szerződéskötési képességük semmiben sincs korlátozva, és a következőkben részletezett szerződést mind tartalmában, mind formájában magukra nézve és esetleges jogutódjaikra kötelezőnek fogadják el. Megrendelőként léphet fel minden cselekvőképes természetes ill. jogi személy.

2. Bevezető rendelkezések.

Az alábbiakban leírt szerződési feltételek a Forgalmazó, mint elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtó által üzemeltetett internetes áruházban történő vásárlás jogi feltételeit tartalmazza. Ön megrendelésének jóváhagyásával jelen szerződést egyértelműen és visszavonhatatlanul elfogadja, amely az Európai Unió vonatkozó 97/7/EK irányelvének szabályaira épülő 17/1999. (II.5.) Korm. rend. előírásainak figyelembe vételével készült. A rendelésének véglegesítésével egyidejűleg Ön kijelenti, hogy a jelen szerződés tartalmát elolvasta, megértette és azt mint akaratával mindenben megegyezőt hagyja jóvá, és a továbbiakban Önmagára és jogutódjaira nézve kötelezőnek ismeri el.

A Forgalmazó fenntartja a jogot, hogy előzetes egyezség és értesítés nélkül módosítsa a szerződést, a változtatások nem térhetnek el a jogszabályi előírásoktól és nem vonatkozhat a teljesítés alatt lévő vagy korábban teljesített megrendelésekre. Kérjük, hogy minden esetben ellenőrizze az adott, aktuálisan érvényes szerződési feltételeket.

A rendelés elküldésével a Megrendelő és a Forgalmazó között, mint távollévők között kötött szerződés jön létre a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint. A Forgalmazó kötelezettséget vállal a megrendelés tárgyában a tőle elvárható legkörültekintőbb magatartás tanúsítására, a Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi, és a vételárat az általa a megrendelés jóváhagyásakor vállalt módon kiegyenlíti.

A szerződés oly módon jön létre, hogy a Megrendelő a webáruházban kiválasztott tételeket elektronikusan megrendeli. A megrendelési folyamat során Megrendelő megismeri a termékeket, azok műszaki paramétereit, tulajdonságait és jellegzetességeit, az árakat és fizetési feltételeket, valamint az áru átvételének módját. A megrendelés érvényesítéséhez el kell fogadnia az Általános Szerződési Feltételeket (Á.Sz.F., jelen dokumentum.)

3. Jótállás, szavatosság, elállás.

3.1 Nem saját készítésű programtermékek esetében:

Abban az esetben , ha az áru hibás illetve meghibásodik a Ptk. a 151/2003.(IX.22.) Korm. rend. illetve a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet szerint jár el az eladó. Ennek érdekében a vásárló kérheti a jótállási jegy szerint az áru javítását, javítószolgálat igénybevételét, az áru cseréjét.

Amennyiben az átvett árucikk hibás, vagy a szállítás során megsérült, azt Forgalmazó díjmentesen kicseréi, kivéve, ha ezt a tényt a termék információs lapján jelölte. Amennyiben erre bármely okból nincs lehetőség, a kifizetett vételárat Forgalmazó visszafizeti, az áru előzetes visszapostázása, illetve a cég székhelyére Megrendelő által történő visszaszállítás esetén. Az árucikk cseréje csak az eredeti csomagolás és az eredeti számla megléte esetén lehetséges. Forgalmazó nem vesz vissza és nem cserél festékpatront, tonert, festékszalagot és más fogyó- vagy kellékanyagot.

Mivel a Forgalmazó mint kereskedő lép fel a hardver és szoftver gyártók és a vásárló között, ezért nem vállal felelősséget, semmilyen olyan kárért amely a vásárlás után közvetlenül vagy közvetve a megvásárolt áruval kapcsolatos. Megrendelő kijelenti, hogy a harmadik személy által a Forgalmazón keresztül nyújtott szolgáltatással kapcsolatos jogi és kártérítési vitákba nem vonja be a Forgalmazót, és dolgozóit. Ezen ügyek intézése csak a gyártó és a vásárló hatáskörébe tartozik. A Forgalmazó nem vállal felelősséget a tőle származott szoftverek által okozott esetleges károkért, és semmilyen esetben sem okolható bármilyen profitveszteségért.

3.2 Saját készítésű („DRD-Software” gyártó megjelöléssel ellátott) program termékek esetében:

Forgalmazó ezen termékek esetében Licenc-adóként jár el. Licenc-adó kijelenti, hogy a programrendszerre harmadik személy előzetesen olyan jogot nem szerzett, mely annak hasznosítását korlátozná vagy kizárná. A Megrendelőnek történő felhasználási jog átengedésével párhuzamosan a Licenc-adó önmagának minden jogot fenntart. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a nevezett program-termékre csak és kizárólag felhasználási jogot kap, azt a későbbiekben nem értékesítheti illetve tovább nem adhatja. Megrendelő kijelenti, hogy az általa megrendelt programo(ka)t erről az internetes oldalról letöltött demó program alapján megismerte, ez alapján adja megrendelését. A termék(ek) megrendelésével az azokhoz tartozó szoftver licenc szerződést (mely valamennyi program telepítésekor megjelenik és annak jóváhagyásra kell kerülnie) magára nézve kötelezőnek fogadja el. Tudomásul veszi, hogy nem korlátlan céges változatnál a licenc-jog 1 számítógépen teszi lehetővé a program(ok) futtatását, korlátlan céges rendszerben a tulajdonát képező és a saját telephelyein működtetett több számítógépen is futtatható. A programtermék készítője, forgalmazója a program egy adott célra történő használhatóságának vagy nem használhatóságának kérdésében anyagi és egyéb felelősségét a programrendszer licenc-díjának mértékére korlátozza. Sem a szerzőt sem a forgalmazót nem terheli kártérítési kötelezettség a program használatából vagy használhatatlanságából adódó közvetett vagy közvetlen kárért. Felhasználó tudomásul veszi ezt a kikötést, ennek figyelembe vételével használja a programrendszer(ek)et.

A Megrendelő kifogásait mind a 3.1 és 3.2 esetben is a vásárlói ügyfélszolgálat keretei között érvényesítheti.

4. Árak.

A termékek adatlapján feltüntetett ár a termék nettó ára, mely nem tartalmazza az ÁFÁ-t. Ezenkívül külön, a megrendelés összesítésekor kap Megrendelő tájékoztatást a szállítási szolgáltatás költségéről. A nettó ár ennek megfelelően az adott pillanatban érvényes áru vételárából valamint a szállítási költségből tevődik össze, és csak akkor válik végleges árrá, ha a Megrendelő a rendelési folyamat lépéseit szabályosan elvégzi és a rendelést jóváhagyja. A végleges ár csak a felek közös egyetértésével módosítható. Amennyiben valamely rendelés vagy a rendelés egy része bármilyen okból módosításra kerül, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes szállítási és fizetési kondíciók vonatkoznak.

Az árak folyamatosan követik a beszerzési árak változásait. Ezért az eladó fenntartja magának az indokolás nélküli árváltoztatás jogát, amely a már megrendelt termék árát nem érintheti. Nagyobb összegű vásárlás esetén a Forgalmazó fenntartja magának a jogot, hogy a vásárlóval egyeztetve előlegfizetést kérjen.

5. Az eladó felelősségvállalása.

A Forgalmazó nem vállal felelősséget az információs oldalon esetlegesen előforduló elírási hibákért, az oldalon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért. Fenntartja magának a jogot a felhasználóval szemben, a szolgáltatás és a tartalom egészére, vagy csak egy részére vonatkozó törlésre, szüneteltetésére, változtatásra bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, illetve a szolgáltatás és tartalom teljes körű vagy részleges megszüntetésére. Az ebből eredő károkért felelősséget nem vállal.

6. A vásárló felelősségvállalása.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik. Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik. Amennyiben a küldemény kézbesítése a Megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a Megrendelő megtéríti a Forgalmazó számára.

7. Pénzügyi elszámolás.

Az eladó az áru kiszállításakor minden esetben számlát küld a megrendelés visszaigazolásának megfelelően, melyet utánvételes fizetési mód választásakor az áru átvételekor kell a kézbesítőnek egy összegben kifizetni, előre átutaláskor a Forgalmazó által küldött díjbekérő alapján kell a Forgalmazó bankszámlájára befizetni vagy átutalni illetve egyes esetekben a cég székhelyén az áru átvételekor készpénzben megfizetni. Forgalmazó fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben úgy ítéli meg, elutasítsa az utánvétel illetve személyes készpénzfizetés mellett történő fizetési módot. Ilyen esetben erről tájékoztatja Megrendelőt, aki eldöntheti, kíván-e vásárolni előlegfizetés vagy előre átutalás mellett. Amennyiben Felek nem tudnak a fizetés módjáról megegyezni, a megrendelés törlésre kerül.

8. Szállítási határidők és feltételek.

Szállítási határidő amennyiben az áru raktárkészleten van a rendelés visszaigazolásától számított 5 munkanap, ha nincs raktárkészleten – beszerzési idő függvényében – a rendelés visszaigazolásában közöltek szerint.

9. Szerzői jog.

Tilos a Forgalmazó írásos engedélye nélkül a nevet, képet, logót felhasználni, minden olyan termékhez vagy szolgáltatáshoz, amely nem tartozik a körébe, amely alkalmas az ügyfelek megtévesztésére, a Forgalmazó vagy a http://www.drd-software.com nevének lejáratására. Az oldalain található szöveges információk, képek, emblémák, tipográfiai és design elemek a szerzői jog hatálya alá esnek, tilos azokat a Forgalmazó írásos engedélye nélkül sokszorosítani, terjeszteni vagy felhasználni. A DRD-Software™ és annak logója a WEB-áruház tulajdonosának bejegyzett védjegye, annak felhasználása szigorúan tilos és minden esetben eljárás megindítását vonja maga után.

Quality